صدر معادن ایرانیان

سرمایه گذاری ، مشارکت در طراحی ، مهندسی ، مدیریت اجرایی واحدهای صنعتی و معدنی
اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن و تولید کنسانتره از مواد معدنی و ایجاد واحدهای ذوب فلزات
سرمایه گذاری و مشارکت در اکتشافات ، استخراج و فرآوری معادن ، ایجاد ، احداث و بهره برداری از واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی
سرمایه گذاری ، مشارکت در طراحی ، مهندسی ، مدیریت اجرایی واحدهای صنعتی و معدنی
اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن و تولید کنسانتره از مواد معدنی و ایجاد واحدهای ذوب فلزات

صدر معادن ایرانیان

صدر معادن ایرانیان

صدر معادن ایرانیان

 اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

 صدر معادن ایرانیان

 صدر معادن ایرانیان

 صدر معادن ایرانیان

 صدر معادن ایرانیان

 صدر معادن ایرانیان

 صدر معادن ایرانیان

 صدر معادن ایرانیان

 
 مس   $  -  $
Scroll to Top